<

 
--- Bir Hayaletin Ayak Ýzleri ---<

Geceleri saçlarýma deðen ýlýk bir nefes sanki...
Uyanýyorum uykumdan en derin sessizliklerin olduðu saatlerde,
 bakýyorum etrafýma kimseler yok!.. 
Peki neydi beni uyandýran, saçlarýma deðen o ýlýk nefes kimindi?.. 
Ruhumun sarhoþluðumu var yoksa, bedenimin isyanýmý? 
Bilmiyorum...Beni çaðýrýyor sessizliðin sesi, bilimezliðin gizemi anlamýyorum her þey bölük pörçük yüreðim de, 
peki bu duyduðum ayak sesleri kimin?.. 
Korkuyorum gecenin ýssýz karanlýðýndan, gecenin gizemli bakýþlarýndan...
Sadece hissediyorum, hissediyorum izlendiðimi hatta,
 hatta korunduðumu hep bir soru, bir muamma beynimde neden birebir yaþayamýyorum bunlarý, neden gecenin ýssýz sessizliðinde çýkýyor ortaya bilmiyorum...
Her gece ayný saatte saçlarýma esen ýlýk bir nefes uyandýrýyor beni ve görüyorum hep o hayaletin ayak izlerini...

 

Meyra
<

 

©yazgulu
<